NEN3140

Verkeerd gebruik van gereedschap, machines en apparaten kan levensgevaarlijke gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk alle voorschriften goed na te leven. De verzekeraar heeft u een Risico-inventarisatie laten opstellen. Daarin is het keuren van arbeidsmiddelen opgenomen. Voldoet u hier niet aan kan het in voorkomende gevallen leiden tot niet uitbetalen van schade. Maar het belangrijkste is natuurlijk het voorkomen van ongevallen.

Tebben Koeltechniek BV heeft deze verplichting natuurlijk ook. Wij hebben het certificaat keurmeester NEN3140 behaald om onze eigen machines en gereedschappen te kunnen keuren. Deze service bieden wij u tegen een geringe vergoeding ook aan.

Arbowet

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen, ligt primair bij de werkgever. De werkgever moet ook zorgen dat de wettelijke doelvoorschriften worden nageleefd. Hoe de doelen worden bereikt mag de werkgever zelf bepalen. De bepalingen worden meestal vastgelegd in een arbocatalogus. De Inspectie SZW zorgt voor handhaving van de Arbowet. Bij overtreding kunnen boetes worden opgelegd, of een proces verbaal worden opgesteld.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

Wet- en regelgeving