Update F-gassenverordening: de belangrijkste hoofdpunten:

Tijdens de vierde en laatste triloog-bijeenkomst tussen het Europese Parlement, Raad en Commissie op 16 december 2013 is er overeenstemming bereikt over een nieuwe F-gassenverordening. Het voltallig Europees Parlement moet de nieuwe verordening in een plenaire zitting, die naar verwachting wordt gehouden op 11 maart 2014, nog aannemen. 

De belangrijkste besluiten zijn: 

Terugfasering-schema
De kern van de herziening van de F-gassenverordening is een geleidelijke afbouw van het op de markt brengen van HFK’s volgens een zogenaamd “terug faseer schema”. In dit schema wordt het op de markt brengen van HFK’s teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030. 

Bijvulverbod
Eén van de extra maatregelen is het verbod op bijvullen van koelinstallaties die gevuld zijn met een HFK met een GWP groter dan 2500 (zoals R404A en R507A). Dit ziet er als volgt uit:

Bijvulverbod voor installaties met een GWP >2500 per 1-1-2020
Bijvullen toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd koudemiddel tot 2030
Geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud van 40 ton CO2 equivalent (lees 10 kg R507A/R404A)
Geldt niet voor militaire apparatuur
Geldt niet voor vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C.
Verbod op het nieuw bouwen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2500 vanaf 1-1-2020


Voorvullen
Er komt geen verbod op het in de fabriek voorvullen van apparatuur/installaties. Wel zijn producenten gebonden om voorgevulde apparaten/installaties te registreren en te voorzien van een conformiteitsverklaring. Ook worden de koudemiddelen die zijn voorgevuld opgenomen in het quotasysteem. Tevens mogen voorgevulde apparaten/installaties alleen nog maar worden verkocht aan gecertificeerde bedrijven of aan eindgebruikers die kunnen bewijzen dat de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 

Quota’s
Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde van de door hun gerapporteerde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht tussen 2009 en 2012. 

Toeslag op koudemiddelen
Er komt geen toeslag op HFK’s die importeurs/leveranciers moeten afdragen aan de Europese Commissie per ton CO2 equivalent. 

Aanvullende verboden
De volgende aanvullende verboden zijn opgenomen om de terug fasering extra kracht bij te zetten. Er komt een verbod op:

Huishoudelijke koel- en vrieskasten GWP>150 per 1-1-2015
Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>2500
per 1-1-2020
Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>150
per 1-1-2022
Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP>2500 per 1-1-2020
Centrale koelsystemen voor supermarkten voor commercieel gebruik met een koelvermogen >40KW en een GWP>150 per 1-1-2022 behalve cascadesystemen, hierbij mag het primaire circuit gevuld zijn met GWP>1500
Mobile hermetisch gesloten airco’s GWP>150 per 1-1-2020
Single split-airco’s met een inhoud <3 kg en een GWP>750 per 1-1-2025

Inwerkingtreding
De nieuwe verordening treedt per 1 januari 2015 in werking en is per die datum in alle 28 Europese lidstaten van kracht. 

bron: nvkl